روزنه شیشه شور پیکان با مهره

رخشان آبتین

این محصول با استفاده از مواد پلاستیک PA اروپایی با کیفیت A+ تولید شده تا
بتواند تست های دوام عمر و فرسایش محیطی را به صورت قابل قبول بگذراند.