کیت کامل شیشه شور پژو

رخشان آبتین

 
این محصول با استفاده از مواد پلاستیک PA اروپایی با کیفیت A+ تولید شده تا
بتواند تست های دوام عمر و فرسایش محیطی را به صورت قابل قبول بگذراند.