بازوی برف پاک کن پراید

رخشان آبتین

این محصول با بهره گیری از امکانات دقیق و با استفاده از متریال با کیفیت مطابق با
استانداردهای جهانی تولید و با پوشش مناسب و پایدار الکترواستاتیک کامل شده تا
بتواند کلیه ی تست های دوام و کیفیت را به دست آورد.