پرس کاری

رخشان آبتین

در این واحد خدمات پرس ضربه ای از 2 تن الی 80 تن با کادر مجرب در امر تولید قطعه و سرویس نگهداری قالب انجام می پذیرد.